+420 773 831 668 info@pavatex.cz

Střecha – Pavatex nad krokvemi

Zateplení střešních plášťů obyvatelných podkroví se realizuje ve dvou konstrukčních řešeních. Podle toho, zda je na vnitřní straně použita parotěsná fólie (difúzně uzavřená konstrukce) nebo je použitá parobrzdná vrstva, fólie nebo deska (difúzně otevřená konstrukce). Difúzně otevřené konstrukční systémy střešních plášťů s dřevovláknitými deskami Pavatex přinášejí další výhody, plynoucí ze samotných vlastností dřevovlákna.

Střešní pláště mají zejména tyto vlastnosti:

 • Izolace proti chladu (ZIMNÍ ENERGETIKA, malá tepelná vodivost)
 • Izolace proti teplu (LETNÍ ENERGETIKA, hmotnost, akumulace tepla)
 • Izolace proti hluku (VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST)
 • Izolace proti požáru (POŽÁRNÍ ODOLNOST)
 • Mechanická odolnost (při krupobití po poškození střešní krytiny tuhá deska odolá poškození více než fólie položená na měkké izolaci mezi krokvemi)

Společnost Insowool s.r.o. nabízí certifikovnou difúzně otevřenou konstrukci střešního pláště DIFFUROOF „e“ s dřevovláknem Pavatex.

Dřevovláknité desky Pavatex se pokládají na šikmou plochu tvořenou krokvemi krovu. Po celém obvodě jsou opatřeny spojem pero-drážka. Minimální délka desek je 1800 mm. Používají se typy výrobků:

 • ISOLAIR
 • PAVATHERM-COMBI
 • PAVATHERM-PLUS
 • SWISSTHERM-COMBI
 • ISOROOF

Celá střecha je řešena v kombinaci s více druhy výplňové tepelné izolace mezi krokvemi. V úvahu přichází možnosti:

 • Minerální tepelná izolace (skelná nebo čedičová)
 • Dřevovláknitá izolace (pružné rohože PAVAFLEX, PAVAFLEX PLUS)
 • Foukaná tepelná izolace (celulóza, skelné vlákno, dřevovlákno)

POKYNY K MONTÁŽI

KLADENÍ DESEK

Desky se kladou od okapu směrem ke hřebeni. Připevňují se do krokví přes kontralatě.

Pro kladení desek platí následující pravidla:

 • První řada dřevovláknitých desek se umístí kolmo ke krokvím
 • Doporučuje se kolmo ke krokvím přišroubovat opěrný hranol (vysoký jako tloušťka izolace), který zároveň definuje vodorovnou rovinu (obdoba zakládací lišty na stěnové konstrukci)
 • Poloha desky: perem nahoru, drážkou dolu
 • Další řada dřevovláknitých desek se klade na vazbu s překrytím svislé spáry o 300 mm. Spáry spoje pero-drážka se nelepí!
 • Vzájemný spoj desek se nachází kdekoliv mezi krokvemi
 • Pro vzdálenost od komínového tělesa platí shodná pravidla, jako pro nosnou dřevěnou konstrukci krovu
 • Rub a líc:
  • PAVATHERM-COMBI, SWISSTHERM-COMBI, ISOROOF a ISOLAIR (tloušťky 35-100 mm): nemají rubovou a lícovou stranu
  • PAVATHERM-PLUS a ISOLAIR (tloušťky 120-200 mm) s excentricky umístěným spojem pero-drážka se vždy kladou spojem směrem k exteriéru
Maximální osové vzdálenosti krokví podle tloušťky desek
Pavatex typ Tloušťka  [mm] Vzdálenost krokví [cm]
ISOROOF 20 – 24 85
ISOROOF / ISOLAIR 35 – 40 100
ISOROOF / ISOLAIR ≥ 52 125
PAVATHERM PLUS 60 110
PAVATHERM PLUS ≥ 80 125
SWISSTHERM-COMBI / PAVATHERM-COMBI 60 110
SWISSTHERM-COMBI / PAVATHERM-COMBI ≥ 80 125

 

KOTVENÍ DESEK – KONTRALATĚ A VRUTY

Pro sklon střechy 25° a více se obvykle používají kontralatě výšky 40 mm, které vytvářejí mezi dřevovláknitou deskou a střešní krytinou provětrávanou vzduchovou mezeru. Výška kontralatí na střeše o menším spádu se musí určit podle skutečného sklonu a délky střechy. Kontralatě fixují celou vrstvu nadkrokevní izolace a střešní krytinu do nosné střešní konstrukce. Šroubují se samořeznými vruty do dřeva.

POZNÁMKA: zvláštní pozornost je potřeba věnovat střešním oknům. Kontralatě musí být pod a nad oknem přerušeny, aby bylo umožněno provětrání všech prostor pod střešní krytinou

Vruty RAPI-TEC®

Doporučené jsou stavební vrut RAPI-TEC® HBS (bez podložky) v délkách 180 – 500 mm. Pro větší přítlačnou sílu lze použít rovněž speciální vruty RAPI-TEC® SK TopTherm s větší plochou hlavou, dodávané v délkách 220-400 mm. Dodavatel vrutů je HPM-TEC s.r.o., Hustopeče u Brna. Průměr vrutů je 8 mm.

 • u šikmých střech se sklonem 30° a více se vruty odklánějí o 20°-25°od kolmé roviny ke střeše
 • vzájemná vzdálenost vrutů: v okrajových místech střechy (okap, hřeben, štít) maximálně 800 mm, v ploše střechy maximálně 1000 mm.
 • hloubka zapuštění vrutu do krokve je minimálně 80 mm.
RAPIT-TEC® HBS, alt.
RAPI-TEC® SK TopTherm
POŽADOVANÁ DÉLKA VRUTŮ RAPI-TEC
Tloušťka desky
PAVATEX
Výška
kontralatě
Délka
vrutu
Označení
vrutu
mm mm mm  
60 40 200 8x200/84 R
80 40 220 8x220/84 R
100 40 240 8x240/84 R
120 40 260 8x260/84 R
140 40 280 8x280/84 R
160 40 300 8x300/84 R

 

Tabulka: doporučené orientační délky vrutů RAPI-TEC® do šikmých střech s nadkrokevní izolací
Vruty SFS: Twin UD + HT-T-FH-PT

Do střešních konstrukcí s dřevovláknitými deskami nad krokvemi jsou speciálně vyvinuty vruty SFS Twin UD s dvojitým závitem doplněné vrutem s velkou hlavou HT-T-FH-PT. Výrobce vrutů, firma SFS Group CZ s.r.o., Turnov, uvádí zásady pro použití:

 • kotvení se provádí dvěma typy vrutů:
 • šikmé vruty se zápustnou hlavou a dvojitým závitem TWIN UD (svislé zatížení, vlastní tíha střešní krytiny + tíha sněhu)
 • kolmé vruty s plochou hlavou HT-T-FH-PT (tahové síly, sání větru)
 • úhel sklonu šikmých vrutů od roviny střechy je 60°; měrka úhlu je součástí balení každé krabice
 • každá jedna kontralať musí být připevněna alespoň dvěma vruty
 • každý jeden kus kontralatě musí být připevněn na každém konci kolmým vrutem ve vzdálenosti 50 mm od konce
 • maximální povolená vzdálenost šikmých vrutů po délce krokve je 1,75 m
 • každá krabice s vruty obsahuje 1 bit
 • krokve se nepředvrtávají
Obr.: schéma uspořádání šikmých vrutů Twin UD
Tabulka: doporučené orientační délky šikmých vrutů Twin UD
Vruty lze použít pro všechny typy šikmých střech: sedlové, valbové, pultové, šikmé střechy v rozsahu sklonu od 5° do 75°. Orientační doporučené délky vrutů jsou v Tabulce.
Přesný návrh délky, vzájemných roztečí a umístění vrutů včetně výpočtu počtu kusů lze domluvit s technikem firmy Insowool.
Dodavatelem vrutů SFS Twin UD a HT-T je firma Insowool s.r.o.
Ceník vrutů SFS zde >>>

POJISTNÁ KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ HYDROIZOLACE

Všechny použitelné dřevovláknité desky Pavatex (ISOLAIR, ISOLAIR UD, PAVATHERM-COMBI, PAVATHERM-PLUS, ISOROOF), které uzavírají střechu pod kontralatěmi, jsou dostatečně hydrofobizované. Odolávají povětrnostním vlivům až po dobu tří měsíců. Z toho důvodu pojistná hydroizolace není bezpodmínečně nutná. Je jen doporučená, ovšem musí se použít vždy, pokud je sklon střechy menší než 30°. V tom případě se celá plocha střechy po zateplení zakryje pojistnou kontaktní difúzní hydroizolací. Požadovaná ekvivalentní difúzní tloušťka Sd = 0,02-0,03 m. Folii je nutné ve všech spojích slepit, nebo použít výrobek s integrovanou lepicí páskou. V případě střech s větším sklonem záleží na úvaze projektanta, jakým způsobem navrhne detail napojení střešních oken a dalších anomálií v ploše střechy tak, aby byla zajištěna souvislá voděodolná plocha pod střešní krytinou. Totéž se týká úžlabí, hřebene a jiných zlomů ve střešní rovině v místech, kde desky nejsou navzájem spojeny zámkem pero-drážka.

Dřevovláknitá deska SWISSTHERM-COMBI je hydrofobizovaná jako ostatní. Je to ale jediný výrobek, který je vhodné chránit difúzní hydroizolací na všech typech a sklonech střechy.

Podrobnější informace jsou uvedeny v technologickém postupu zde >>>