+420 773 831 668 info@pavatex.cz

Obvodový plášť dřevostaveb

s omítkou

pod provětrávanou fasádou nebo obkladem

Zateplení obvodových plášťů dřevostaveb se realizuje ve dvou konstrukčních řešeních. Podle toho, zda je na vnitřní straně použita parotěsná fólie (difúzně uzavřená konstrukce) nebo je použitá parobrzdná vrstva, fólie nebo deska (difúzně otevřená konstrukce). Difúzně otevřené konstrukční systémy obvodových plášťů s deskami Pavatex přinášejí další výhody zdravé dřevostavby, plynoucí ze samotných vlastností dřevovlákna.

Obvodové pláště mají zejména tyto vlastnosti:

 • Izolace proti chladu (ZIMNÍ ENERGETIKA, malá tepelná vodivost)
 • Izolace proti teplu (LETNÍ ENERGETIKA, hmotnost, akumulace tepla)
 • Izolace proti hluku (VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST)
 • Izolace proti požáru (POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE & TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ SOUVRSTVÍ PAVATEX + OMÍTKA)

Společnost Insowool s.r.o. nabízí certifikovnou difúzně otevřenou konstrukci stěny DIFFUWALL 2010 s dřevovláknitými izolacemi Pavatex.

Desky Pavatex se pokládají na svislou plochu sloupkové konstrukce obvodových nosných stěn dřevostaveb. Po celém obvodě jsou opatřeny spojem pero-drážka. Používají se typy výrobků:

 

 • DIFFUTHERM
 • ISOLAIR
 • PAVAWALL GF
 • PAVATHERM-COMBI
 • SWISSTHERM-COMBI
 • ISOROOF
 • PAVATHERM-PLUS
Celá stěna je řešena v kombinaci s více druhy výplňové tepelné izolace mezi sloupky.
V úvahu přichází možnosti:

 • Minerální tepelná izolace (skelná nebo čedičová)
 • Dřevovláknitá izolace (pružné rohože PAVAFLEX, PAVAFLEX PLUS)
 • Foukaná tepelná izolace (celulóza, skelné vlákno, dřevovlákno)

POKYNY K MONTÁŽI

KLADENÍ DESEK

Desky se kladou na dřevostavbu minimálně 300 mm nad terénem. Připevňují se na nosnou sloupkovou konstrukci ve vodorovných řadách. Obvyklá osová vzdálenost nosných prvků je 625 mm.

Pro kladení desek platí následující pravidla:

 • První řada se umístí na zakládací lištu s okapničkou
 • Poloha desky: perem nahoru, drážkou dolu
 • Další řada desek se klade na vazbu s překrytím svislé spáry o 300 mm. Spáry spoje pero-drážka se nelepí!
 • Vzájemný spoj desek se nachází kdekoliv mezi nosnými prvky konstrukce
 • Vodorovná spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně parapetu nebo nadpraží otvorů. Doporučeno přesazení o 100-150 mm
 • Svislá spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně ostění otvorů. Doporučeno přesazení o 100-150 mm
 • Nároží sousedních stěn je doporučené navazovat „na vazbu“, není ovšem podmínkou. Spoj na sraz je nutný tam, kde se na sebe navazují stěny z různých typů nebo tlouštěk desek. Čelní strana desky musí mít okraj pero nebo drážka odříznutý, aby povrch tvořila rovná plocha
 • Rub a líc:
  • PAVAWALL GF, DIFFUTHERM, PAVATHERM-COMBI, SWISSTHERM-COMBI a ISOLAIR (tloušťky 52-100 mm): nemají rubovou a lícovou stranu. Doporučujeme umístit nápisem (je jen na některých deskách) na venkovní stranu. Vizuální kontrola investora a stavebního dozoru.
  • PAVATHERM-PLUS a ISOLAIR (tloušťky 120-200 mm) s excentricky umístěným spojem pero-drážka se vždy kladou spojem směrem k exteriéru

PŘIPEVŇOVÁNÍ DESEK

A) průmyslové spony

Desky se běžně a ve většině případů kotví speciálními širokými průmyslovými sponami. Spony se nastřelují pneumatickými sponkovačkami. Na běžné tloušťky desek 35-100 mm se používají spony BS 29000, délky 75-100–110–130 mm. Spony jsou nerezové s adhezivním povlakem na povrchu. Minimální hloubka zapuštění spony do podkladní nosné dřevěné konstrukce je 30 mm.

Pro rozmístění spon platí následující zásady:

 • spony se rozmisťují na ploše pravidelně, v pravoúhlých podélných a příčných osnovách
 • nejmenší počet spon na 1m2 plochy stěny musí být alespoň 16 ks
 • maximální vzdálenost sponek v ploše nesmí přesáhnout 150 mm
 • maximální vzdálenost spon kolem oken, dveří a po obvodě stěny jako celku je 125 mm
 • vzdálenost sponky od okraje desky by měla být nejméně 30 mm
 • hřbet spony má (podle možností) svírat s osou podkladního nosného dřevěného prvku úhel 45°
B) kotevní hmoždinky ETICS

Není-li možné použít na staveništi pneumatickou sponkovačku, použijí se kotevní hmoždinky pro zateplovací systémy ETICS. Například hmoždinka do dřeva Ejotherm STR H s plastovou podložkou 60 mm. Provádí se výhradně povrchová montáž, není nutné zapouštět do materiálu. Polystyrénová ucpávka hlavičky vrutu se použije jak pod omítku, tak i pod obklad. Minimální hloubka zapuštění hmoždinky do podkladní nosné dřevěné konstrukce je 40 mm.

Pro rozmístění hmoždinek platí následující zásady:

 • hmoždinky se rozmisťují na ploše pravidelně, v pravoúhlých podélných a příčných osnovách
 • nejmenší počet hmoždinek plochu stěny je minimálně 6 ks/m2
 • maximální vzdálenost hmoždinek v ploše nesmí přesáhnout 230 mm
 • vzdálenost hmoždinky od okraje desky je nejméně 50 mm (kóta „a“ na schématu kotvení)
 • na desce, jejíž kratší rozměr je 580 mm, se dávají tři hmoždinky do každého sloupku
 • další ustanovení k použití kotevních hmoždinek ETICS do dřeva se řídí ustanoveními a technologií výrobce
Schéma kotvení hmoždinkami Ejotherm STR H do sloupkové konstrukce, kratší rozměr desky 580 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Maximální povolená expozice desek PAVATEX a ochrana proti vnějším povětrnostním vlivům:

 • všechny typy desek, které jsou určeny pod souvrství tenkovrstvé omítky, mohou být vystaveny působení vnějších klimatických podmínek maximální dobu 4 týdny
 • do čtyř týdnů musí být na celé ploše obvodového pláště dřevostavby aplikována minimálně základní lepící hmota s výztužnou síťkou
 • všechny typy desek, které jsou určeny pod obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou, mohou být vystaveny působení vnějších klimatických podmínek maximální dobu 3 měsíce
 • použití větrové fólie na Pavatex pod obklad:
  • pod obklad se spárami se musí všechny desky Pavatex zakrýt větrovou difúzní fólií s ochranou proti UV záření
  • pod obklad beze spár se musí deska Pavawall GF, tloušťky 80-160 mm, zakrýt větrovou difúzní fólií s ochranou proti UV záření
  • pod obklad beze spár všechny ostatní typy a tloušťky desek ochrannou fólii nutně nepotřebují; ochranná větrová fólie je doporučená
Tenkovrstvé omítky

Jako povrchová vrstva difúzně otevřených konstrukcí dřevostaveb se nejčastěji používá tenkovrstvá omítka. Přesná technologie nanášení a zpracování tenkovrstvých omítek, vhodné teploty pro aplikaci, atd. se řídí závaznými postupy a doporučeními výrobců a dodavatelů omítkových souvrství.

Používají se certifikované tenkovrstvé omítky od dodavatelů:

 • JUB s.r.o.
  • Zateplovací systém JUB – Diffusheet®
  • Protokol třída reakce na oheň
  • Protokol šíření plamene po povrchu
 • WEBER (Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
  • Zateplovací systém Weber – Diffusheet®
 • TERMO + holding a.s.
  • Zateplovací systém TERMO+ „diffu“

Protokol třída reakce na oheň JUB – Diffusheet zde>>
Protokol šíření plamene po povrchu JUB – Diffusheet zde>>

Všechny tři omítkové systémy jsou součástí difúzně otevřené konstrukce certifikovaného obvodového pláště Diffuwall® 2010, bližší informace na stránkách www.insowool.cz. K dosažení přídržnosti, soudržnosti a difúzní otevřenosti je nezbytné dodržet všechny materiály v předepsaných skladbách a tloušťkách. Správná funkčnost omítkového souvrství difúzně otevřené konstrukce dřevostavby je podmíněna lepící maltou v minimální tloušťce 5 mm.
Alternativou k tenkovrstvým omítkám je předsazený obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou (palubky, dřevo, biodesky, Cetris, Cembrit, Novabrick …). Nosný svislý laťový rošt, který tvoří požadovanou provětrávanou mezeru, se kotví pomocí vrutů přes Pavatex do nosné dřevěné konstrukce.

Podrobnější informace jsou uvedeny v technologickém postupu zde >>>