Rekonstrukce krovu z interiéru

Nespočet majitelů starších rodinných domů z druhé poloviny 20. století čelí problému s nedostatečnou tepelnou izolací podkroví. V mnohých případech je interiér ve stavu, kdy vyžaduje buď částečnou opravu, nebo kompletní rekonstrukci včetně podhledů. Jindy se z půdního prostoru nové obytné prostory teprve dělají. Oproti tomu střešní krytina je v pořádku a nemá smysl jakkoliv do ní zasahovat. V tomto případě je nejvhodnější varianta provést rekonstrukci zdola, z interiéru.

Obvyklý způsob rekonstrukce spočívá v nové tepelné izolaci vložené mezi krokvemi. Poté se podle výškových možností udělá laťový rošt kolmo na krokve, který je opět vyplněný tepelnou izolací. Nová tepelně-izolační obálka střešního pláště musí být uzavřena vzduchotěsnou vrstvou napojenou na okolní konstrukce. Ekvivalentní difúzní tloušťka tohoto materiálu se musí volit podle konkrétních podmínek na každém objektu individuálně.

Certifikovaná difúzně otevřená konstrukce DIFFUROOF  „I“

Povrch v interiéru může být řešen několika způsoby, například:

 • Pohledové palubky
 • Tenkovrstvá omítka na dřevovláknité desce Pavatex
 • Sádrokartonová deska na dřevěném nebo ocelovém roštu

Podle požadavku na konečnou povrchovou úpravu se určí konkrétní uspořádání desek Pavatex pod krokvemi

 • Zateplení nebo rekonstrukce podkroví bez nutnosti manipulace se střešní krytinou
 • Vzduchotěsná parobrzdná fólie PAVATEX DB 3,5 nebo PAVATEX DB 28, která zabraňuje tepelným ztrátám prouděním a reguluje difúzi vodní páry
 • Tuhá dřevovláknitá deska Pavatex položená pod krokvemi přináší další výhody celému souvrství:
  • Poměrně velká hustota materiálu společně s akumulačními vlastnostmi dobře odolává letním teplotám a dostatečně izoluje podkroví v zimě i v létě
  • Tuhá dřevovláknitá deska pod krokvemi je vhodný materiál pod tenkovrstvou omítku
  • Velice dobrá zvuková izolace (vzduchová neprůzvučnost) díky vláknité struktuře materiálu a velké objemové hmotnosti

 Uvádíme dále dvě varianty povrchové úpravy v interiéru:

 1.  POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ PALUBKY
 2.  TENKOVRSTVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA

Obr. 1A) Základní schéma souvrství rekonstrukce střechy ze strany interiéru – pohledové palubky

Obr. 1B) Základní schéma souvrství rekonstrukce střechy ze strany interiéru – tenkovrstvá omítka

Výplňová pružná izolace PAVAFLEX

Pavaflex je pružná výplňová izolace. Doplnění izolační vrstvy mezi krokvemi podle potřeby. Rychlá snadná montáž s minimálním prořezem

Vzduchotěsná a parobrzdná fólie PAVATEX DB 3,5  nebo  PAVATEX DB 28

Vzduchotěsná fólie určená na teplou stranu konstrukce střechy do interiéru. Odpovídající typ je nutné určit stavebně-fyzikálním posouzením podle konkrétních podmínek působení v dané lokalitě a podle použitých izolačních materiálů.

Dřevovláknitá izolace PAVATHERM-PROFIL

Deska se systémovou dřevěnou lištou pod palubkový obklad v interiéru. Vždy v kombinaci se vzduchotěsnou parobrzdnou fólií.

Tuhá hydrofobizovaná dřevovláknitá deska, spoj pero-drážka. Vhodná pod interiérovou tenkovrstvou omítku.

1)  Stávající střešní konstrukce. Na krokvích je shora položena doplňková hydroizolační vrstva. Kontralatě tvoří odvětranou vzduchovou mezeru. Střešní krytina umožňuje přívod vzduchu u okapu a výdech u hřebenu.

Jestliže je stávající souvrství nad krokvemi odlišné (není fólie, nejsou kontralatě, není umožněno odvětrání u okapu a u hřebene), nelze následující postup rekonstrukce použít. Podle skutečného stavu věci je třeba navrhnout spolehlivé alternativní řešení. V tomto případě kontaktujte firmu Insowool s.r.o., tel.: 734 309 367.

2)  Prostor mezi krokvemi se vyplní pružnou dřevovláknitou rohoží PAVAFLEX nebo PAVAFLEX PLUS. Výplňovou izolaci je potřeba řezat s nadměrkem z důvodu optimálního rozepření mezi krokvemi. Při určité tloušťce izolace a vzdálenosti krokví není nutné používat např. provázky pro mechanické podepření. Izolace je natolik pružná, že se sama udrží. Bližší informace jsou uvedeny v Tabulce 1).

3)  Kolmo na krokve vytvoříme laťový rošt. Výška latí a tím tloušťka izolace závisí na součiniteli prostupu tepla, kterého chceme dosáhnout a s tím spojených tloušťkách ostatních izolačních materiálů. Minimální tloušťka se uvažuje 40 mm (latě 40/60 mm). Prostor mezi latěmi se opět vyplní pružným dřevovláknem PAVAFLEX nebo PAVAFLEX PLUS. Maximální možná světlá vzdálenost mezi latěmi je 575 mm, ze které musíme odečíst nutný nadměrek uvedený v Tabulce 1).

Varianta A)  pohledové palubky: není potřeba uvažovat o zmenšení vzdálenosti latí v roštu
Varianta B)  tenkovrstvá omítka: podle konkrétního typu a tloušťky následující tuhé desky Pavatex (Obr. 5B) je potřeba zvážit zmenšení osové vzdálenosti latí až na 400 mm.

Laťový rošt kotvíme do krokví vruty s plochou hlavou, například RAPI TEC SK PLUS, průměr vrutu 6 mm, průměr hlavičky 14 mm. Délka zapuštění vrutu do krokve je minimálně 40 mm.

4a)  VARIANTA A) – POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ PALUBKY

Souvrství konstrukce je potřeba doplnit o vzduchotěsnou a zároveň parobrzdnou vrstvu. Podle skutečných okrajových podmínek v místě realizace (zeměpisná poloha a z toho vyplývající vnější návrhová teplota, tloušťky a typy použitých materiálů) se navrhne ekvivalentní difúzní tloušťka potřebné fólie. Pavatex nabízí dva typy fólií:

 • PAVATEX DB 3,5, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd = 3,5 m
  • Fólie je vhodná pro všechny šikmé střechy v běžných klimatických podmínkách a při normálních interiérových teplotách podkroví rodinných domů, včetně koupelen
 • PAVATEX DB 28, ekvivalentní difúzní tloušťka Sd = 28 m
  • Fólie je vhodná pro šikmé střechy, kde je z jakéhokoliv důvodu potřeba zvýšit difúzní odpor primární parobrzdy

Fólie musí být vzduchotěsně napojena na všechny navazující okolní konstrukce, střešní okna a střešní prostupy.

5a)  VARIANTA A) – POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ PALUBKY

Pod pohledové palubky lze využít desku Pavatex PAVATHERM-PROFIL 40 mm se systémovou dřevěnou lištou. Alternativní varianta je další laťový rošt 40/60 mm vyplněný pružnou izolací PAVAFLEX nebo PAVAFLEX PLUS. Latě se vždy šroubují do primárního roštu, vruty RAPI-TEC SK PLUS, průměr 6 mm, hloubka zapuštění do primárního roštu min. 40 mm.

5b)  VARIANTA B) – TENKOVRSTVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA

Pod interiérovou tenkovrstvou omítku je možné použít všechny desky tuhé desky se spojem pero-drážka: Isolair Multi, Isolair, Isolair ECO, Pavawall GF XL. Desky se kladou kolmo na laťový rošt ve směru krokví. Kotvení desek do latí je pomocí vrutů RAPI-TEC SK PLUS, průměr závitu 6 mm, průměr hlavičky 14 mm. Zapuštění vrutů do latí min. 40 mm. Je nutné dodržet vzdálenost vrutů 150 mm. Použití spon a hřebíků je zakázáno.

6a)  VARIANTA A) – POHLEDOVÉ DŘEVĚNÉ PALUBKY

Na laťový rošt připevníme palubkový záklop. Nutné vodiče ke světlům vedeme pod palubkami v laťovém roštu. Technologicky není vhodné vést vodiče za vzduchotěsnou rovinou.

6b)  VARIANTA B) – TENKOVRSTVÁ INTERIÉROVÁ OMÍTKA

Tenkovrstvá omítka obvykle plní funkci vzduchotěsnou a parobrzdnou. Proto musí navazovat na okolní konstrukce. Veškeré prostupy musí být zalepeny PU lepidlem. Vždy je nutné stavebně fyzikální posouzení, zda omítkové souvrství je dostatečná parobrzdná vrstva. Doporučené interiérové omítky jsou WEBER a JUBIZOL INTERIÉR. Ve vlhkých prostorách je součástí omítkového souvrství vrstva zvyšující difúzní odpor omítkového souvrství.

Rohože PAVAFLEX a nadměrek ke správnému rozepření

Vzdálenost krokví nelze významným způsobem ovlivnit, buď je daná projektovou dokumentací, nebo přistupujeme ke krovu již hotovému. Pro základní orientaci uvádíme následující tabulku. Lze z ní určit, při jaké tloušťce Pavaflexu a vzdálenosti krokví není potřeba jejich dodatečného mechanického zajištění. Pavaflex se udrží v šikmé ploše rozepřením. Při větších vzdálenostech mezi konstrukčními prvky obvykle musíme přistoupit k mechanickému podepření izolace, třeba provázkem.